نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

قيمت محصولات شركت سايپا

 

قیمت سال 90(ریال)

رنگ

نام خودرو

89/220/000

غیرمتالیک

ABS  صبا  دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز

91/220/000

متالیک

84/000/000

غیرمتالیک

ABS با ترمز SL131 سایپا

85/800/000

متالیک

86/800/000

غیرمتالیک

و فرمان هیدرولیک)   ABS   (مجهز به ترمز  SX 131سایپا

88/600/000

متالیک

86/050/000

غیرمتالیک

ABS با ترمز SL111 سایپا

87/850/000

متالیک

88/850/000

غیرمتالیک

و فرمان هیدرولیک)   ABS   (مجهز به ترمز  SX 111سایپا

90/650/000

متالیک

137/200/000

غیرمتالیک
متالیک

ABS-MT2 ریو