آدرس نمایندگی:

کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی ، روبروی زیبا پارک ، نمایندگی علی صدیقی صفایی

Phone : +98 83 38239344
Fax : +98 83 38245835
Email : smohsen_s@yahoo.com